Poseł Wojciech Kossakowski Informuje o limicie na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego

Wsparcie uzyska 151 zadań: 48 powiatowych i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 273 kilometrów dróg: 152 km powiatowych i 122 km gminnych.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł:

 • 88,1 mln zł na zadania powiatowe      
 • 90,5 mln zł na zadania gminne

W ramach FDS m.in. Gmina Miasto Ełk otrzymało wsparcie na budowę ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki, zadanie ujęto w planie wieloletnim. Jak już informowaliśmy, Poseł Wojciech Kossakowski wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości od lat postulował o budowę tzw. małej obwodnicy.

W mieście wciąż przybywa liczba samochodów osobowych (ponad 33 tys.), co wpływa na przeciążenie komunikacyjne głównych dróg. Dodatkowo odczuwalne jest to m.in. w wakacje, gdy w Ełku pojawiają się turyści. Dlatego budowa ul. Norwida, czyli tzw. małej obwodnicy usprawni ruch samochodów w mieście i stanie się alternatywą (drogą równoległą do ul. Wojska Polskiego i części Kilińskiego). W czasie gdy w Wojska Polskiego dzieją się nieprzewidziane sytuacje, nie ma alternatywy przejazdu.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

 • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane będą na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku. Uwzględnia się takie kwestie jak: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. Natomiast wojewodowie ustalą szczegółowe kryteria uwzględniające specyfikę i potrzeby regionu.

Premier będzie zatwierdzał ostateczne listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania z FDS, z prawem dokonywania w nich zmian. W tym celu w planie finansowym FDS wyodrębniona będzie rezerwa w kwocie stanowiącej równowartość 5 proc. planowanych wydatków Funduszu w danym roku, którą dysponował będzie szef rządu.

Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

Wsparcie uzyska 151 zadań, poza zadaniami ujętymi w tabeli wsparcie otrzymają także:

 • Powiat Kętrzyński
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N na odcinku Dłużec Wielki – droga nr 1981N
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo – Wodukajmy- Sępopol – Glitajny
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda
 • Gmina Miejska Kętrzyn – Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie
 • oraz m.in. powiat olsztyński, szczycieński czy gmina Ryn.

Źródło: gov.pl

Komentuj "Poseł Wojciech Kossakowski Informuje o limicie na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: