Głosowanie korespondencyjne krok po kroku. Sprawdź szczegóły

Sejm uchwalił ustawę, która zakłada przeprowadzenie wyborów prezydenckich poprzez głosowanie korespondencyjne. Jak będzie wyglądał proces wyborczy? Kiedy otrzymamy pakiety do głosowania? W jaki sposób oddać ważny głos? Krok po kroku wyjaśniamy, jak mają zostać przeprowadzone najbliższe wybory.

Uchwalona w poniedziałek ustawa zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu; nowa data musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenckich określonym w konstytucji.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. klub PiS złożył w poniedziałek po południu.

Ustawa ws. głosowania korespondencyjnego teraz trafi do Senatu. Zgodnie z konstytucją, Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości.

Głosowanie korespondencyjne zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze

Ustawa zakłada, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

W jakich godzinach? Co zrobić po oddaniu głosu?

Głosowanie będzie odbywać się bez przerwy od godz. 6 do godz. 20. W tych godzinach wyborcy – samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby – będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców.

Co grozi za zniszczenie karty do głosowania?

W nowym projekcie zapisano też, że niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie, podrabianie lub kradzież karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Z kolei osoba, która bez uprawnienia otwiera pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną, podlegać będzie karze grzywny. Również kara grzywny grozi osobie, która bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną.

Co zrobić, aby zagłosować? Jak głosować za granicą?

Aby zagłosować, wyborcy w kraju nie będą musieli składać wniosków o skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego. Za to wyborcy przebywający za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić właściwemu konsulowi do 14. dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Kiedy dostaniemy pakiet wyborczy do skrzynki?

Zgodnie z projektem, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych zapewni – w terminie od siedmiu dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów – doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców, jak mówią projektowane przepisy, następuje na wniosek wyborcy, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy.

Co zawiera pakiet wyborczy?

Projekt określa, że w skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. W projekcie zastrzeżono jednak, że minister ds. aktywów państwowych może określić w rozporządzeniu dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, „mając na względzie zapewnienie wyborcom skutecznego prawa do głosowania”.

Projektowane przepisy delegują na ministra ds. aktywów państwowych obowiązek określenia w rozporządzeniu – po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej – wzoru karty do głosowania, w tym sposobu oznaczenia jej autentyczności, wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.

Sposób oddania głosu

Projekt określa też sposób oddawania głosów w wyborach prezydenckich. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i umieszcza ją, sam lub za pośrednictwem innej osoby, nie wcześniej niż o godz. 6 i nie później niż do godz. 20 w dniu głosowania, w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieje w spisie wyborców, zaś wyborcy głosujący w Warszawie – na terenie dzielnicy, w której widnieją w rejestrze wyborców.

Wymagania – skrzynka nadawcza

Wymagania, jakim powinna odpowiadać nadawcza skrzynka pocztowa przygotowana do umieszczenia koperty zwrotnej, określa w rozporządzeniu minister ds. aktywów państwowych, mając na względzie odpowiednie zabezpieczenie skrzynek nadawczych, w szczególności w celu zagwarantowania głosowania w sposób tajny.

Koperty do komisji

Koperty zwrotne są dostarczane przez operatora pocztowego do gminnej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów sukcesywnie od rozpoczęcia głosowania do godz. 23.

„Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych w czasie wykonywania zadań, o których mowa w niniejszej ustawie, zwolniony jest z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych” – głosi projekt ustawy.

Właściwa gminna obwodowa komisja wyborcza weryfikuje dostarczone koperty zwrotne, w szczególności weryfikuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL z danymi zawartymi w spisie wyborców. Jeżeli w kopercie na kartę do głosowania znajduje się więcej niż jedna karta wyborcza, karty znajdujące się tej kopercie uznaje się za nieważne. Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, jeżeli wskutek sprawdzenia oznaczenia zapewniającego autentyczność karty do głosowania gminna obwodowa komisja wyborcza stwierdziła, że karta do głosowa nie jest autentyczna.

Głosy trafiają do urn

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do gminnej obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej. Kopert na kartę do głosowania nie otwiera się przed wrzuceniem do urny wyborczej.

Głosy nieważne

Koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nieważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeżeli: w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu; na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca nie wpisał swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisał te dane nieczytelnie; koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona; wyborca, którego dane wpisane są na oświadczeniu, nie widnieje w spisie wyborców przekazanym gminnej obwodowej komisji wyborczej; koperta zwrotna, do której dołączono oświadczenie z danymi tego wyborcy, została już wcześniej wrzucona do urny.

Koperty zwrotne niedostarczone do gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wyborca głosujący korespondencyjnie za granicą przesyła kopertę zwrotną do właściwego konsula na własny koszt. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej, w godzinach głosowania, koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Zgodnie z projektem, w wyborach prezydenckich w 2020 r. w każdej gminie – zamiast obwodowych komisji wyborczych – tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.

Gminne obwodowe komisje wyborcze powoła komisarz wyborczy najpóźniej w drugim dniu po wejściu w życie ustawy, w równej liczbie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których kandydat na prezydenta został zarejestrowany przez PKW lub upoważnione przez nich osoby do obwodowych komisji wyborczych. Z dniem wejścia w życie ustawy zostają rozwiązane obwodowe komisje wyborcze powołane w dotychczas obowiązującym trybie.

Skład komisji

Projekt zakłada, że w skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzić będzie: w gminach do 50 tys. mieszkańców – nie mniej niż trzy i nie więcej niż dziewięć osób; w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców – dziewięć osób oraz po dziewięć osób na każde kolejne 50 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 osób.

W skład komisji wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisarz wyborczy, mając na względzie sprawność i skuteczność pracy komisji, może powołać w skład gminnej obwodowej komisji większą liczbę osób.

Gminna obwodowa komisja wyborcza wykonuje zadania przewidziane dla obwodowych komisji wyborczych.

Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej określa komisarz wyborczy, najpóźniej w trzy dni po wejściu w życie ustawy. Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej ustala się w lokalu wskazanym przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wskaże odpowiedniego lokalu w terminie trzech dni od wejścia w życie ustawy, komisarz wyborczy ustala siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę.

Projekt stanowi, że minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji określi w rozporządzeniu warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii Covid-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych, mając na względzie potrzebę ochronę zdrowia członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.

Projekt mówi, że minister ds. aktywów państwowych określi w rozporządzeniu szczegółowy tryb: doręczania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnych umieszczonych w specjalnie przygotowanych do tego celu skrzynkach pocztowych, dostarczania kopert zwrotnych do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych oraz odbioru pakietów wyborczych lub kopert zwrotnych w przypadku umieszczenia ich w skrzynce na zwroty.

Źródło: TVP Info

Komentuj "Głosowanie korespondencyjne krok po kroku. Sprawdź szczegóły"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: