Ministrowie z Warmii i Mazur

Zdjęcia wybory 2011 005Zbigniew Babalski

Urodził się 27.IV.1953 roku w Ostródzie, w latach 1969-1971 uczył się w Zespole Szkół Zawodowych w Lubawie. W roku 1974 zdał maturę w Technikum Elektroenergetycznym w Olsztynie. Studia wyższe podjął na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa, a następnie na tej samej uczelni ukończył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika. Ponadto ukończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od roku 1990 pracował w kuratorium oświaty, jako dyrektor delegatury w Ostródzie. Swoją działalność polityczną rozpoczął już w roku 1980. W latach 1994-1998 był radnym oraz piastował funkcję burmistrza Miasta Ostródy. W roku 1998 został powołany na stanowisko wojewody olsztyńskiego, a następnie po reformie administracyjnej w 1999 roku został pierwszym wojewodą utworzonego wówczas województwa Warmińsko – Mazurskiego. W 2002 roku podjął pracę w Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, gdzie od 2006 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora oddziału. W wyborach samorządowych 2002 roku został wybrany ponownie na Radnego Miasta Ostródy, a w następnej kadencji został wybrany do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, którego został wiceprzewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany na posła z okręgu elbląskiego, ponownie wybrany w 2011 roku. Zasiada obecnie w dwóch komisjach: ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury fizycznej i sportu.

1 grudnia 2015 powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnika Rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.

W czerwcu 2018r. podał się do dymisji.

Więcej informacji na www.babalski.pl oraz w biurze poselskim w Ostródzie, ul. Jana Pawła II 3, tel. 89 642 17 65, e-mail biuro.babalski@o2.pl. Zapraszamy także do śledzenia posła na facebooku.


Poseł Jerzy SzmitJerzy Szmit

urodzony 8 września 1960 w Olsztynie.

Polityk, publicysta, samorządowiec, wykładowca akademicki.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1980 współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, za co był represjonowany w stanie wojennym. Został internowany na okres od maja do grudnia 1982. W roku 1981 r. uczestniczył w demonstracji przed Olsztyńskimi Zakładami Opon Samochodowych Stomil. Działał w Charytatywnym Punktcie Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie, a w 1983 r. współorganizował grupę drukującą i kolportującą wydawnictwa podziemne. 13 czerwca 1984 r. został aresztowany wraz z innymi studentami i pracownikami ART, a następnie 3 sierpnia zwolniony na mocy amnestii. Za działalność został relegowany z uczelni.

W latach 1984–1988 był współpracownikiem „Posłańca Warmińskiego”, w 1986 r. współzałożycielem i redaktorem pisma „Nurty”, w 1987 r. „Inicjatyw Warmińskich”.

Od 1989 r. zaangażowany w życie społeczne, gospodarcze i polityczne Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Działa w kilku stowarzyszeniach („Mała Ojczyzna”, „PRO PATRIA”, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego). Jest autorem książki „Między wielką a małą ojczyzną”. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

W latach 1994-1998 radny Rady Miasta Olsztyn, a od 1998 do 2002 r. – Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1998-1999 był pierwszym marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pracował także jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Kierował olsztyńskimi przedsiębiorstwami i prowadził własną działalność gospodarczą.

W latach 2003–2005 był prezesem zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

W trakcie wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 pełnił rolę międzynarodowego obserwatora.

W latach 2005-2007 był Senatorem VI kadencji – Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Członkiem Komisji Gospodarki Narodowej

W latach 2009-2010 pełnił funkcję Wiceprezydenta Olsztyna.

Od 2011 r. Poseł na Sejm VII kadencji – Członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej.

Więcej informacji o działalności poselskiej Jerzego Szmita: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=378&type=A

Od 20 listopada 2015r., w rządzie Pani Premier Beaty Szydło, Jerzy Szmit sprawował funkcję wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki jego zaangażowaniu na Warmii i Mazurach rozpoczął się długo oczekiwany boom inwestycyjny.

We wrześniu 2017r. podał się do dymisji ze względów osobistych.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: