Ułatwienia w płatnościach za przejazd po europejskich drogach – konferencja prasowa ministra Adamczyka i wiceministra Szmita

MAA i MJS 001Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu stworzenie ram prawnych do prowadzenia możliwości wdrożenia usługi EETS. Dzięki niej kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia multimodalnego – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 stycznia 2016 r. w MIB. W konferencji wziął udział również wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, który w ministerstwie jest odpowiedzialny m. in. za transport drogowy.

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (decyzja 2009/750/WE). Nowe przepisy uproszczą procedury dokonywania opłat elektronicznych za przejazd po drogach w Unii Europejskiej.

Należy jasno podkreślić, że nie planujemy dodatkowych opłat za przejazd samochodów osobowych na innych drogach krajowych, w tym na drogach ekspresowych. Nie jest również planowane podwyższenie opłat za przejazd autostradami – dodał minister Adamczyk.

Chodzi o przygotowanie i wprowadzenie procedur regulujących funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service – EETS). Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi uiszczenie opłaty w sposób elektroniczny na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe). W efekcie zostanie uproszczony pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym również w Polsce.

Co ważne, projekt ustawy nie wprowadza nowego systemu poboru opłat, ani nie wprowadza obowiązku korzystania z EETS. Nie powoduje także zwiększenia dotychczasowych stawek opłat pobieranych w systemie viaTOLL za przejazd drogami krajowymi.  – dodał wiceminister Jerzy Szmit.

Usługa ma charakter fakultatywny i uzupełniający,  użytkownik drogi może sam zdecydować, czy zamierza skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie na terytorium Polski są to drogi zarządzane wyłącznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał korzystać z usługi EETS, otrzyma:

  • jedną umowę, którą użytkownik EETS zawrze z jednym dostawcą EETS, co umożliwi rozliczanie opłat pobieranych elektronicznie za poruszanie się po drogach Unii Europejskiej;
  • jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty pobierane w postaci elektronicznej za przejazdy po obszarze Unii Europejskim w danym okresie;
  • jedno interoperacyjne urządzenie pokładowe umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich sieciach drogowych UE. Urządzenie pokładowe (dostarczane przez dostawcę EETS), używane w pojazdach poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA, będzie współdziałać z systemem viaToll.

Usługę EETS może świadczyć dostawca EETS mający siedzibę w Polsce (lub innym państwie członkowskim UE), wpisany do rejestru dostawców EETS, który zawarł umowę z podmiotem pobierającym opłaty, a następnie z użytkownikiem EETS. W projekcie nowelizacji ustawy określono szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić dostawca usługi EETS.

Użytkownik drogi będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usługi EETS z dowolnym dostawcą EETS – bez względu na obywatelstwo, państwo pobytu i rejestrację pojazdu.

W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe do pobierania opłat (instalowane w pojeździe), służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy. Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii wskazanych w dyrektywie 2004/52/WE, niezależnie od tego jaka wykorzystywana jest w danym kraju UE (tj. DSRC, system satelitarny, GSM).

Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS (z którymi zawarły umowę) oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia usługi EETS, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Przebieg dotychczasowych prac:
Termin wdrożenia decyzji KE to październik 2012 r., czyli do tego czasu Polska była zobowiązana do przyjęcia unijnych regulacji.

  • 3 lipca 2012 r. RM przyjęła projekt założeń ustawy przygotowany przez MTBiGM.
  • RCL przekazał do MIiR ostateczny projekt ustawy z 16 czerwca 2014 r.
  • 24 marca 2015 r. projekt przekazano na posiedzenie Rady Ministrów. Ówczesne Kierownictwo MIiR 13 kwietnia 2015 r. podjęło decyzję, że projekt ustawy zostanie zdjęty z porządku obrad RM. Następnie projekt został odesłany przez KPRM do MIiR.
  • Nowelizacja nie została jednak ponownie skierowana pod obrady RM.
  • Projekt nowelizacji został 5 stycznia 2016 r. przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie zostanie skierowany do Sejmu.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Komentuj "Ułatwienia w płatnościach za przejazd po europejskich drogach – konferencja prasowa ministra Adamczyka i wiceministra Szmita"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: