Stanowisko klubu radnych PiS w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu miasta 2017r

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość przygotowując stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok dokonał analizy następujących dokumentów:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2017r wraz ze zmianami;
  • sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna za 2017r;
  • zapoznał się z opinią i raportem niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego miasta Olsztyna za okres od 01 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r;
  • informacją o stanie mienia Miasta Olsztyna;
  • opinią RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium;

Ocena sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017r jest wyjątkowa ponieważ stanowi podsumowanie decyzji podejmowanych przez Prezydenta w roku poprzedzającym wybory samorządowe. Ocena organu wykonawczego z tytułu działalności finansowej ma charakter merytoryczny nie mniej jednak wiadomym jest że konstrukcja budżetu jest narzędziem kreowania pewnej polityki i wizji rozwoju miasta i z tego powodu nie można dokonywać oceny przeglądając wyłącznie poszczególne rubryki wyników finansowych bez odniesień realizacji wizji rozwoju miasta. Instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrazem końcowej oceny działalności organu wykonawczego ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu miasta. W procesie udzielania absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie – Jak wykonano planowany budżet? Czy są rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym? Takie są założenia. Oczywiści nie jest możliwym aby zrealizować plan w 100% choćby w zakresie dochodów.

a. Plan na 01 styczeń 2017r zakładał wielkość 1.166.861.346,01 zł
b. Plan na 31.12.2017r to 1.158.293.691,72 zł
(plan zmniejszono w trakcie roku budżetowego o 8.567.654,29 zł wykonanie na 31.12.2017r to 1.134.562.636,40 tj. 98%

Stwierdzenie czy wynikało to z obiektywnych uwarunkowań czy ktoś zawinił jest oceną subiektywną.
Podobnie sytuacja wygląda w sferze wydatków:

a. Plan na 01.01.2017r to 1.193.978.551,01 zł
b. Plan na 31.12.2017r to 1.173.178.087,93 zł

Wydatki zmniejszono w trakcie roku budżetowego o 20.800.463,08 zł co dało wykonanie na poziomie 1.075.181.112,44 przełożyło się to na 91,65% wykonania planu. A więc plan wydatków nie został wykonany w 100%.

Jak zmienny był to budżet w sensie przyjętych zapisów uchwały budżetowej nr XXXI/478/16 z dn. 21.12.2016r niech świadczy to że budżet w toku jego wykonania podlegał wielokrotnym zmianom, które dokonywała na wniosek Prezydenta Rada Miasta w trybie uchwał łącznie było 9. Dodatkowo Pan Prezydent wydał łącznie 11 zmian w trybie zarządzeń dotyczących przeniesień, oczywiście zgodnie z upoważnieniem ustawowym. Ponadto było jeszcze 10 zarządzeń związanych ze zwrotami dotacji i 7 w sprawie zmian w budżecie dotyczące rozdysponowania rezerw budżetowych. Fakt przeprowadzania ciągłych korekt może świadczyć o pewnej nerwowości w poszukiwaniu środków na realizację zadań rozdętego budżetu.

Deficyt budżetu:

a. Plan na 01.01.2017r to 27.117.205,00 zł
b. Plan na 31.12.2017r to 14.884.396,21 zł

W trakcie roku budżetowego deficyt zmniejszono o 20.800.463,08 zł w efekcie na 31.12.2017r powstała nadwyżka dochodów na wydatki w wysokości 59.381.250,96 zł.

Czy było to wyrazem „super” gospodarności Pana Prezydenta, czy też skutkiem fatalnego planowania budżetu (nie do wiary przy profesjonalizmie Pani dyr. Zając). A może to jednak „sprytny” manewr finansowy pozwalający „wypracować” nadwyżkę już w następnym wyborczym roku, żeby było na „wyborczą kiełbasę”.

Mówimy o budżecie 2017 r., ale warto w tym miejscu przypomnieć, że deficyt na bieżący rok ma wynosić 107 mln. Dlaczego warto o tym przypomnieć – ponieważ żonglerka tymi cyframi jest ulubioną dziedziną realizowania celów przez Pana Prezydenta to tak dla przejrzystości finansów miasta. Ciekawy manewr kolejnych inwestycji oczywiście przepraszam za kolokwializm „nie pod publiczkę” zastosował Pan Prezydent z chwilą pojawienia się oficjalnych informacji o nadwyżce budżetowej.

Przejdźmy do długu:

Stan i struktura zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Łączna prognozowana kwota długu według stanu na 31 grudnia 2017 r wyniosła 243.453.452,21 zł i obejmowała:

1. zadłużenie zaciągnięte do 2016 r – 289.013.958,26 zł z tego:

a. kredyty na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do 2014r) – 130.631.052,56 zł;
b. pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 8.803.330 zł;
c. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r na realizację przedsięwzięcia pn. rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały – 579.575,70 zł;
d. obligacje wyemitowane w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł;
e. obligacje wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r – 144.000.000 zł;

2. spłaty w trakcie 2017 r wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 45.560.506,05 zł (99,96% planu – 45.578.506 zł ; plan zwiększony w trakcie roku budżetowego o 30.277.711,25 z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna prognozowana kwota długu wg. stanu na 31 grudnia 2017 r wykazana w sprawozdaniu Rb-Z (a więc stanu zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) na koniec IV kwartału 2017 r wynosił 244.505.177,21. Obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Łączna prognozowana kwota długu na koniec 2017 r uległa zmianom w trakcie roku, w wyniku zmian wprowadzonych w przychodach i rozchodach. (s.285).

Oczywiście dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Olsztyna za rok 2017 są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych. Pragnę przypomnieć, że opinia RIO i komisji rewizyjnej nie są dla radnych wiążące. Każdy z państwa zagłosuje wg. swojej najgłębszej wiedzy i przekonania. Pragnę jednak zwrócić państwa uwagę na kilka szczegółów.

Nasz niepokój budzi informacja o stanie wymaganych należności w jednostkach organizacyjnych, które wykazały stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na dzień 31.12.2017r. na przykład:

a. Miejski Szpital Zespolony (317)
• zobowiązanie finansowe z tytułu bieżącej działalności 4.092.074
• zobowiązanie finansowe w kwocie 8.681.173,71

b. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych (307)
• Wykazane należności 35.955.929,22 zł (w tym tylko z roku 2017 to kwota 6.216.453,79

c. Urząd Miasta wykazane należności wynoszą 29.398.032,43 (306)

d. MOPS wykazane należności wynoszą 25.292.293,20 zł (305)

e. Jednostki budżetowe razem to kwota 97.575.293,34 (313).

Niepokojący jest również fakt zwiększających się spłat rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w ubiegłych latach (2009,10,12,13 i 2014) mówimy o wzroście o 30.277.711,25 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niepokoi ponadto niedostateczny stan działań nadzorczo-kontrolnych miasta w kwestii prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w tym prowadzonych przez stowarzyszenia, które mogą skutkować dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

Warto wspomnieć o innych przedsięwzięciach, których trudno doszukać się w dokumentach sprawozdawczych a ciągną finanse w dół. Wymienię tylko te, które z punktu widzenia finansów miasta jawią się jako kluczowe:

a. o tym, że inwestycja tramwajowa pogrąża od ponad dwóch lat budżet miasta wie chyba każdy. Skutki społeczne i ekonomiczne tego przedsięwzięcia są trudne do oszacowania. Nierozstrzygnięta sprawa FCC cały czas może odcisnąć piętno na finansach miasta. Roszczenia sięgają 320 mln. Sąd bada tę sprawę obecnie czekamy na ekspertyzę biegłych. Dzisiaj stoimy w przededniu rozstrzygnięcia przetargu na drugą linię. Czekają nas więc kolejne przysłowiowe schody. Chaos komunikacyjny i ciągłe eksperymenty udrożnienia zakorkowanych ulic mieszkańcy miasta odczuwają każdego dnia.

b. w kwietniu mieszkańcy Olsztyna odczuli z kolei skutki pożaru jaki miał miejsce w najnowocześniejszej rzekomo w Polsce instalacji mechaniczno – biologicznej utylizacji odpadów ZGOK. Zakład zbudowany za ponad 180 mln miał być panaceum na uzdrowienie gospodarki odpadami komunalnymi. Inwestycja okazała się fiaskiem którego skutki dopiero zaczynamy odczuwać, a już słyc tej hać następne żądania wielomilionowego dofinansowania tej „inwestycji’

c. Na horyzoncie jawi się kolejna megalomańska inwestycja budowa spalarni śmieci, którą z determinacją bez względu na koszty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne z podziwu godnym zacięciem chce sprezentować mieszkańcom Pan Prezydent. Niekończący się dialog konkurencyjny pochłonął miliony złotych i zakończył się fiaskiem. Cena jaką za budowę spalarni przedstawił jedyny wytypowany potencjalny wykonawca tego projektu 1.6 md zł, dwukrotnie przekroczyła kwotę jaką oferowało miasto.

d. coraz bardziej niepokoją nas sprawy, które stają się już powoli normą. Mowa tu o inwestycjach na które miasto zaplanowało środki ale przeznaczone na nie kwoty już w trakcie przetargów a często już w trakcie realizacji projektów okazują się niewystarczające. W konsekwencji kwoty znacznie wzrastają. Ponieważ inwestycje muszą być zakończone trzeba brać pod uwagę zaciąganie coraz większych zobowiązań. Powstaje więc pytanie czy polityka nadmiernie rozdętych inwestycji, „sprytnych oszczędności” budżetowych w roku 2017, przy zauważalnym wzroście kosztów, nie odbije się czkawką na początku przyszłej kadencji. Za to co „zaoszczędzono” w 2017r teraz w 2018r, trzeba będzie zapłacić dużo więcej i tak się właśnie dzieje.

Na koniec nuta optymizmu pozytywnym jest, że w omawianym okresie sprawozdawczym Miasto posiadało bieżącą płynność finansową i nie wystąpiła potrzeba zaciągania kolejnego kredytu w rachunku bieżącym. Na ile jest to zamierzone pokarzą kolejne budżety.

Warto zacytować w tym miejscu zdanie ze sprawozdania biegłego rewidenta cyt. „Zakres badania przez niezależnego biegłego rewidenta nie zapewnia co do przyszłej rentowności badanego budżetu ani efektywności i skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Prezydenta Olsztyna obecnie lub w przyszłości”.

W 2016 roku użył Pan Panie Prezydencie takiego sformułowania w jednej z wypowiedzi „nasz statek płynie dobrze i w dobrym kierunku” – koniec cytatu.

Obawiam się, że Kapitan tego statku dawno już pogubił się w tych kierunkach ponieważ zgubił sekstant i sprowadził nas mieszkańców Olsztyna na kurs kolizyjny.

Mając na uwadze to, iż budżet na rok 2017 był wielokrotnie zmieniany i nowelizowany, choć od strony formalnej nie można do niego wnosić zastrzeżeń. Uznając stwierdzenia biegłych dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej w zakresie przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, w poczuciu odpowiedzialności za finanse miasta Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość z uwagi na wskazane wyżej wątpliwości będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2017r.

Jarosław Babalski

Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Miasta Olsztyna

Propozycje przedsięwzięć do realizacji w budżecie Miasta Olsztyna na 2019r

Komentuj "Stanowisko klubu radnych PiS w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu miasta 2017r"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: