Resort finansów szacuje wzrost dochodów gmin z podatku PIT o 900 mln. zł. Czy biadolenie samorządowców to gra polityczna?

Ponad 43,27 mld zł wyniosą w 2020 r. wpływy gmin z tytułu udziału w podatku PIT – prognozuje resort finansów. To o prawie 900 mln zł więcej niż wpływy z tego tytułu szacowane na ten rok. Ministerstwo przesłało do gmin, powiatów i województw informację o planowanych na 2020 r. rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT.

Kolejny rok rekordowych dochodów z PIT

Jak wynika z szacunków resortu finansów, w przyszłym roku udział gmin we wpływach z podatku PIT ponownie wzrośnie i wyniesie 43,27 mld zł, a więc będzie o ok 0,87 mln wyższy niż szacowany w 2019 r. (42,4 mld zł) i ponad 6,8 mld wyższy niż szacowany w 2018 r.

Z zestawienia przygotowanego przez MF wynika, że w 45 gminach wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczą w przyszłym roku 100 mln zł (w tym roku ten wynik mają osiągnąć 42 gminy).

Listę tradycyjnie otwiera Warszawa z prognozowanymi wpływami z PIT rzędu 4,98 mld zł. To więcej niż łącznie kolejne w zestawieniu: Kraków (1,44 mld), Wrocław (1,19 mld), Poznań (970 mln) i Łódź (937 mln).
W zdecydowanej większości w grupie tej znalazły się miasta na prawach powiatu, czyli miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dawne stolice województw. Wyjątkiem jest m.in. podwarszawska gmina miejsko-wiejska Piaseczno, z dochodami z PIT na poziomie 217 mln zł.

Subwencje

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł, a część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują mniej zamożne gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 proc. średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przyszłym roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wyniesie łącznie 6.812.885 tys. zł zł otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 proc. średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej — w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł. W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

Cześć równoważąca subwencii ogólnej dla gmin 

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 proc. analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6 proc. 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: 
a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r., 
b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, 
c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł). Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. — 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne JST podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla: — gmin 30.322.308 tys. zł, — powiatów 18.586.035 tys. zł, — województw 628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wpłaty gmin do budżetu państwa 

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Źródło: PAP Samorząd

Komentuj "Resort finansów szacuje wzrost dochodów gmin z podatku PIT o 900 mln. zł. Czy biadolenie samorządowców to gra polityczna?"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: