Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tym razem w Olsztynie

9 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Z uwagi na to, że Komitet swoim zasięgiem obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, tym razem spotkanie miało miejsce w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego.

Gospodarzem posiedzenia był dr hab. Karol Sacewicz – naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, a obrady prowadził przewodniczący Komitetu dr Paweł Myszkowski. W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz Marcin Jastrzębski – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, jednocześnie członek tego gremium.

Utworzone przy regionalnych oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowią nawiązanie do działalności Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, działających do niedawna przy każdym wojewodzie. Z dniem 1 sierpnia 2016 r., po nowelizacji przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, została zniesiona Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a tym samym współdziałające z nią wojewódzkie komitety.

Tematem przewodnim spotkania była problematyka dekomunizacji ulic, w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne, oraz jej nowelizacją z 22 czerwca 2017 r. obejmującą pomniki o powyższym charakterze. Lokalne władze, na mocy tej ustawy zostały zobowiązane do zmiany nazw ulic do dnia 2 września br. Jeśli samorząd nie zmienił w wyznaczonym czasie nazwy uznanej za zakazaną, to z mocy ustawy wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii IPN. Kwestie te wywołują gorącą dyskusję społeczną.

Dr Ewa Rogalewska z Oddziału IPN w Białymstoku oraz Renata Gieszczyńska z olsztyńskiej delegatury IPN zapoznały zebranych ze stanem realizacji zapisów ustawy w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz wynikających z tego problemów. Wobec licznych zgłoszeń i zapytań kierowanych przez samorządy, IPN służył merytoryczną pomocą w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie oraz w odniesieniu do proponowanych zmian patronów. Zdarzały się przypadki dotyczące ulic, dla których patronów znaleziono zamienników o identycznych nazwiskach, np. zastąpiono Janka Krasickiego (młodzieżowego działacza komunistycznego) biskupem warmińskim Ignacym Krasickim. W ocenie zebranych naganne jest traktowanie takiej zmiany jako czynności kosmetycznej, bowiem postaci różnią się nie tylko imionami, ale przede wszystkim życiorysem, co znajduje odzwierciedlenie w uzasadnieniach do uchwał o zmianie nazwy. Wątpliwości interpretacyjne budziły takie nazwy, jak np. ul. XXX-lecia, pozostałe po usunięciu PRL czy Polski Ludowej, którym próbowano nadać nowe znaczenie. Pracownicy IPN wskazali, że dotychczasowe wieloznaczne nazwy nie wymagają zmiany, o ile samorząd przyjmie nową uchwałę z precyzyjnym uzasadnieniem, np. ulica Pionierów.

Podczas dyskusji szczególną uwagę poświęcono zamiarowi przeprowadzenia kampanii społecznej, uświadamiającej obywatelom potrzebę, jako naturalnego procesu, oczyszczenia przestrzeni publicznej z wciąż występujących w Polsce nazw, symboli i miejsc pamięci, będących wyrazem hołdu dla ideologii totalitarnych.

W dalszej części została omówiona m.in., wynikająca z programu posiedzenia, sprawa upamiętnienia w formie tablicy Mieczysława Torbicza – burmistrza okupowanego Kolna, żołnierza AK ps. Puchacz, a przewodniczący Komitetu OPWiM zapoznał zgromadzonych z problematyką wybranych miejsc pamięci w województwie podlaskim.

Źródło: www.uw.olsztyn.pl
fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tym razem w Olsztynie"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: