Od 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zniknie z polskiego prawa

ilustracja_2

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ma przejść do historii. Dzięki rządowej ustawie użytkowanie wieczyste automatycznie zamieni się w pełną własność.

1

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na określony czas. Umowa o użytkowanie wieczyste jest zawierana w formie aktu notarialnego z obligatoryjnym wpisem do ksiąg wieczystych. Natomiast oddanie gruntu może nastąpić maksymalnie na okres 99 lat, lecz nie krótszy niż 40 lat.

Likwidacja użytkowania wieczystego była konieczna – podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. To jest relikt, który jest reliktem epoki słusznie minionej – PRL-u, który był podstawą budownictwa w tamtym okresie czasu. On dzisiaj nie przystaje w żaden sposób do tych rozwiązań społeczno-gospodarczych, które mamy – zauważa wiceszef resortu.

Dotychczas obowiązujące prawo rodziło wiele obaw.

Prawo to było ustanawiane na okres 44 lub 99 lat i po zakończeniu tego okresu, przez który użytkownik wieczysty wnosił opłaty, nie mógł mieć pewności, czy to prawo zostanie przedłużone na działanie na następny okres. Rodziło to poczucie niepewności, co wtedy z własnością budynków czy lokali, które na takich gruntach się znajdują – zwraca uwagę Gabriela Masłowska.

Zgodnie z nową ustawą, każdy użytkownik wieczysty stanie się automatycznie właścicielem gruntu, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Obecne roczne opłaty za użytkowanie wieczyste zostaną zastąpione roczną opłatą przekształceniową, która będzie pobierana przez 20 lat od dnia przekształcenia. Wysokość nowej opłaty będzie równa stawce dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Właściciel nieruchomości będzie miał możliwość w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru jednorazowego uregulowania wszystkich pozostałych opłat (opłata łączna). Aby zachęcić obywateli do wnoszenia opłaty łącznej, przewidziano możliwość udzielania bonifikat, które obejmować będą osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych albo mieszkań w budynkach wielolokalowych lub spółdzielnie mieszkaniowe. O ich wysokości i warunkach udzielenia będą decydować rady gmin, powiatów lub sejmiki województw w drodze uchwały.

Według rządu nowe prawo obejmie ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego).

Źródło: bankier.pl, radiomaryja.pl

(JP)

Komentuj "Od 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zniknie z polskiego prawa"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: