Notowania polskiej gospodarki najlepsze od lat!!!

ilustracja

Od dwóch lat polska gospodarka odnotowuje najlepsze wyniki w swojej historii. Mamy dynamiczny wzrost gospodarczy, bardzo dobre perspektywy, a ludziom żyje się dostatniej. Województwo warmińsko-mazurskie także się rozwija. W dużym stopniu to zasługa polityki gospodarczej polskiego rządu.

Polska gospodarka znakomicie się rozwija…

 1. PKB wzrasta w rekordowym tempie
 • Według szacunków GUS w 2017 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4,6%.

(źródło: PAP)

 • Polski PKB coraz bliżej 2 biliona zł – Według pierwszego szacunku GUS wartość produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniosła 1 bln 982,1 mld zł.

(źródło: wgospodarce.pl)

 • W I kwartale 2018 roku Polska gospodarka urosła o 5,2%. To więcej niż w kwartale poprzednim, kiedy Polski PKB wzrósł o 4,9%. Niemcy, którzy rozwijali się najwolniej od ponad roku nie spowolnili naszego wzrostu – Wzrost produktu krajowego brutto Niemiec w I kwartale 2018 r. wyniósł zaledwie 1,6%.

(źródło: money.pl)

 • Polska z drugim najwyższym wzrostem PKB w Unii. Według metodologii Komisji Europejskiej w I kwartale 2018 roku w ujęciu rocznym wśród krajów Unii Europejskiej największy wzrost zanotowała Łotwa (5,2%). Drugą najszybciej rosnącą gospodarką w ostatnim roku była Polska. W ciągu czerech kwartałów nasza gospodarka urosła o 4,9%. Na kolejnych miejscach były Węgry z rocznym wzrostem PKB na poziomie 4,7%., Czechy (4,5%) i Rumunia (4,2%). W porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 2,5% w strefie euro i o 2,4% w całej Unii.

(źródło: forsal.pl)

 1. Obecnie w budżecie państwa utrzymuje się rekordowa nadwyżka

W budżecie państwa na koniec kwietnia 2018 r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł. To rekord. Na koniec I kwartału 2018 roku w budżecie centralnym nadwyżka była trzy razy mniejsza (3,13 mld zł). Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

(źródło: money.pl)

 1. Zmniejsza się deficyt sektora rządowego.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 1,7% PKB na koniec 2017 r. wobec 2,3% PKB w 2016 r. W ujęciu nominalnym wyniósł 32,95 mld zł wobec 43,64 mld zł rok wcześniej. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,6% PKB w 2017 r., wobec 54,2% PKB rok wcześniej.

(źródło: Forsal.pl)

 1. Coraz mniej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. To sukces programu „Rodzina 500+”

Coraz mniej Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. W 2017 roku było to 4,3 %., a rok wcześniej – 4,9 % – podał GUS. Ten spadek to efekt m.in. świadczenia rodzinnego 500+. W ocenie GUS w największym stopniu do poprawy sytuacji materialnej Polaków oraz spadku ubóstwa przyczyniły się wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie wychowawcze rodzina 500+.

(źródło: Money.pl)

 1. Maleje bezrobocie

Bezrobocie w kraju w maju 2018 roku spadło do 6,1% – takich statystyk nie było od 1991 roku. W ciągu miesiąca liczba osób bez pracy spadła o ok. 41 tys.

(źródło: MPIPS)

 1. Zwiększają się inwestycje przedsiębiorstw

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I kw. wzrosły o 6,6% rdr do 22,9 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dla porównania w I kwartale 2017 roku odnotowano spadek o 0,4%

(źródło: PolskieRadio.pl)

Prognozy rozwoju ekonomicznego Polski są bardzo dobre…

 1. Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 rok z 3,5% do 4,3%. Agencja Moody’s przewiduje także poprawę stanu finansów publicznych – szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w tym roku zrewidowano w dół, odpowiednio do 1,8% PKB i 51,6% PKB.

(źródło: PolskieRadio.pl)

 1. Agencja ratingowa Standard and Poor’s (S&P) podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do 4,5% z 3,8% i obniżyła prognozę długu sektora rządowego i samorządowego do 49,5% PKB z 51,8%

(źródło: TVP Info)

 1. Komisja Europejska podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2018 r. do 4,3% z 3,8% wcześniej, a w 2019 r. do 3,7% z 3,4% prognozowanych w listopadzie 2017 roku. Głównymi motorami wzrostu będą konsumpcja krajowa oraz inwestycje, wspierane przez szybki wzrost płac, silne zaufanie konsumentów oraz fundusze strukturalne płynące z Unii Europejskiej.

(źródło: Bankier.pl)

 1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,1%, a w 2019 r. 3,5% – wynika z kwietniowej edycji World Economic Outlook. W październiku 2017 r. ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2018 r. wyniesie 3,3%, a w 2019 r. będzie na poziomie 3%.

(źródło: PAP)

 1. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2018 r. do 1,9% z 2,7% PKB.  W nowej prognozie MFW obniżył również ścieżkę długu publicznego Polski – w 2018 r. do 50,8% z 53,8% PKB.

(źródło: Bankier.pl)

 1. Polska będzie w czołówce krajów UE z najwyższym poziomem wzrostu wynagrodzeń
  w 2018 roku. Według prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) realny wzrost wynagrodzeń w Polsce w 2018 roku wyniesie aż 3,8% i nasz kraj będzie czwartym z kolei w Europie pod tym względem. Najwyższy przewidywany wzrost wynagrodzeń ma wystąpić na Węgrzech-4,9%, na drugim miejscu znalazła się Łotwa-4,1%, na trzecim Litwa-3,9% i na czwartym właśnie Polska- 3,8% realnego wzrostu płac (a więc po uwzględnieniu przewidywanej inflacji w każdym z tych krajów).

(źródło: wpolityce.pl)

Duże zasługi w tym zakresie to działania polskiego rządu…

 1. Zmniejsza się luka VAT

W 2017 roku luka podatkowa z tytułu VAT zmniejszyła się i jest równa około 14% potencjalnych wpływów – wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Z analizy Ministerstwa Finansów wynika, że w okresie 2007-15 obserwowano wzrost luki podatkowej z tytułu VAT. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów od 2016 roku luka podatkowa ulega zauważalnemu ograniczeniu, w sposób istotny zmniejszyła się w 2017 roku, choć wciąż wynosi około 14% potencjalnych wpływów. Dla lat 2015-2016 wynosiła odpowiednio około 40 i 34 mld zł (23,9% i 20%).

(źródło: TVN Biznes)

 1. Zwiększają się przychody z VAT

W 2017 roku przychody z VAT wzrosły o blisko jedną czwartą. Przychody z tytułu podatku VAT na koniec 2017 roku wyniosły 157 mld zł. To oznacza wzrost o 23% w ujęciu rocznym.

Zdaniem Premiera Mateusza Morawieckiego:

Chodzi o to, żeby walczyć z różnymi patologiami w obszarze podatkowym, tak jak my to zrobiliśmy na poziomie VAT, bo dzięki temu na koniec ubiegłego roku mamy 157 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku 127 mld zł, czyli przyrost o 23% Ubiegły rok zamknął się niezwykle pozytywnym bilansem w porównaniu do poprzednich 10 lat

(źródło: Business Insider Polska)

 1. Wzrastają dochody gospodarstw domowych oraz maleje ubóstwo

W Polsce utrzymuje się silny wzrost gospodarczy, a według nowego raportu OECD zwiększenie świadczeń rodzinnych i korzystna koniunktura na rynku pracy powodują wzrost dochodów gospodarstw domowych, przy jednoczesnym spadku wskaźnika ubóstwa i nierówności. Jednocześnie OECD zachęca Polskę do wykorzystania obecnej siły gospodarczej do rozwoju innowacji oraz inwestycji w podnoszenie kompetencji i infrastrukturę.

(źródło: OECD

 1. Dobre wyniki polskiej gospodarki to wyniki polityki ekonomicznej państwa
 • Dobre wyniki polskiej gospodarki to wynik konsekwentnie prowadzonej polityki przez rząd. Realizujemy rządową „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wykorzystując nasze krajowe potencjały i jednocześnie wykorzystując dobrą koniunkturę w UE. Już dawno nie było takiej sytuacji, by jednocześnie wszystkie kraje w Unii notowały wzrost gospodarczy. My z tego też korzystamy. Choć następne kwartały pewnie już tak udane nie będą. Nie z racji tego, co się dzieje w polskiej gospodarce, ale przede wszystkim z powodu tego, co się dzieje w Europie. – twierdzi Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

(źródło: Polska The Times)

 • Jesteśmy w stanie utrzymywać naszą gospodarkę na wysokim poziomie wzrostu gospodarczego, czyli między 4-5% To jest nasz cel, żeby nasza gospodarka w najbliższych latach rozwijała się na takim poziomie – przekonuje minister Kwieciński.

(źródło: PAP)

Województwo warmińsko-mazurskie także się rozwija…

 1. Prężnie działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał do połowy maja 2018 r. siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Do końca maja planowane jest wydanie dwóch kolejnych zezwoleń, a do końca czerwca trzech. Ponadto około dziesięć przedsiębiorstw czeka na możliwość zainwestowania na swoich gruntach na podstawie Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, która niebawem powinna wejść w życie.

W 2017 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 36 zezwoleń (wzrost o 157%), w których firmy zadeklarowały poniesienie co najmniej 1 730 506 000 zł nakładów inwestycyjnych (wzrost o 930 %) i utworzenie minimum 1 517 miejsc pracy (wzrost o 322%). Wynik finansowy W-M SSE SA został poprawiony w stosunku do roku 2016 o 1 532%.

(źródło: W-MSSE)

 1. Działa rządowy Program „Rodzina 500+”

Prawie 1 miliard 800 milionów złotych – to kwota, jaką na Warmii i Mazurach wypłacono z programu Rodzina 500 plus, w ciągu dwóch lat od jego uruchomienia. Obecnie z programu 500 plus na Warmii i Mazurach korzysta 93 tysiące rodzin.

(źródło: Radio Olsztyn)

 1. Rozbudowywane i modernizowane są drogi
 • Warmińsko-mazurskie otrzyma w tym roku dodatkowo 29,8 mln zł z rządowego programu na wparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Na tegoroczne remonty lokalnych dróg w województwie warmińsko-mazurskim przewidziano z budżetu państwa również 47,8 mln zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

(źródło: Portalsamorzadowy.pl)

 • Suma środków Ministerstwa Infrastruktury na wszystkie realizowane w województwie warmińsko-mazurskim drogi ekspresowe i obwodnice wynosi 8 mld zł. Z kolei koszt 49 inwestycji na drogach krajowych w regionie szacowany jest na ponad 700 mln zł. – Rząd Prawo i Sprawiedliwość przykłada wielką wagę do obszarów Polski wschodniej. W ten sposób powstała nowa mapa ważnych inwestycji dla tych regionów, również dla Warmii i Mazur.

(źródło: Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

(JP)

Komentuj "Notowania polskiej gospodarki najlepsze od lat!!!"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: