Nadal trwa nabór na urzędników wyborczych

Informacja dla osób chcących zostać urzędnikiem wyborczym.

Podstawowymi aktami regulującymi materie urzędników wyborczych są  kodeks wyborczy (art. 191a-art.191h) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  w szczególności uchwała  z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (załącznik). Urzędnicy wyborczy będą powoływani do pełnienia funkcji na okres 6 lat.

1) Urzędnikiem wyborczym może być osoba która:

-posiada wykształcenie wyższe ( brak wymogu co do konkretnego kierunku )

-jest pracownikiem urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub    jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej

-nie jest kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru  działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym,  pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej

-nie wykonuje swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia

-nie jest ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o  którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu

-nie należy do partii politycznych ani nie prowadzi działalności publicznej niedającej się   pogodzić     z pełnioną funkcją

-nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2) Termin składania zgłoszeń – do 6 kwietnia 2018 r. ( wzór zgłoszenia w załączniku )

Zgłoszenie składa się do dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której kandydat chce wykonywać funkcje. ( wykazy gmin dla właściwości delegatur Olsztyńskiej i Elbląskiej w załącznikach  )

-Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie

10-575 Olsztyn; al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 (II piętro) Budynek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). Z dopiskiem na kopercie np. „rekrutacja – urzędnik wyborczy”.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres email ols-dyr@kbw.gov.pl jednak o ważności zgłoszenia decyduje data wpływu aplikacji do urzędu w wersji papierowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-wypełnione, podpisane i opatrzone datą zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, według  załączonego wzoru: Kwestionariusz;

-kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność   z oryginałem, np. przez pracodawcę.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje                      o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosimy o podanie numeru telefonu.

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:

– nie spełniają wymogów formalnych

– przesłane po terminie.

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pod numerem telefonu: 89 523 23 48

-Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu Ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg

Zgłoszenie powinno zawierać:

-W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje                      o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego (wszystkie pola zgłoszenia).

-Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dyplomu potwierdzającą wykształcenie wyższe.

Należy zaznaczyć, iż w zgłoszeniu można podać więcej niż jedną gminę w której kandydat wyraża  wolę pełnienia funkcji, jednakże urzędnikiem wyborczym można być tylko w jednej gminie.  W uzasadnionych przypadkach za zgodą kandydata może być on  powołany do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego, w innej gminie aniżeli wskazał w zgłoszeniu.

3) Zakres obowiązków

Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy  zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów       w obwodowych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

3)organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;

4)dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;

5)sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych,        w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7aww. ustawy;

6)wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza  wyborczego.

Do zadań urzędników wyborczych należy w szczególności:

1)współdziałanie w wykonywaniu ustawowych zadań z Państwową Komisją Wyborczą, komisarzem wyborczym, dyrektorem delegatury, okręgowymi, rejonowymi, terytorialnymi i obwodowymi komisjami wyborczymi, organami gminy, w której zostali powołani do pełnienia funkcji, a także         z pozostałymi urzędnikami wyborczymi powołanymi na obszarze danej gminy;

2)wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych, w zakresie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

3)organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego trybie art. 182 § 9 Kodeksu wyborczego;

4)udzielanie pomocy obwodowym komisjom wyborczym;

5)współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji;

6)przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego;

7)wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, tj.:

  1. a) przyjmowanie od komisarza wyborczego przekazanych mu przez wyborców niepełnosprawnych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,

b)w przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia ustawowych wymogów:

-wezwanie wyborcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania,

-lub wpłynęło po terminie albo nie zostało uzupełnione po wezwaniu – pozostawienie zgłoszenia bez  rozpoznania i poinformowanie o tym wyborcy,

c)niezwłoczne poinformowanie wójta o otrzymaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,

d)udział w czynnościach związanych z przygotowaniem pakietów wyborczych, tj. m.in.:

– przygotowanie odpowiedniej liczby kart do głosowania,

– zapewnienie odpowiedniej liczby kopert na pakiet wyborczy, kopert zwrotnych oraz kopert na karty do głosowania, stosowanych w pakietach do głosowania korespondencyjnego, formularzy oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także pieczęci właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
– udział w czynnościach obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie związanych z opieczętowaniem kart do głosowania, zamieszczeniu adresów na kopertach zwrotnych, przygotowaniu druków oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

e)przekazanie operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), tj. Poczcie Polskiej, pakietów wyborczych, celem wysłania ich wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego,

f)poinformowanie wójta o wysłanych pakietach wyborczych, celem zamieszczenia stosownej adnotacji w spisie wyborców,

g)prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt przygotowania oraz wysłania danego pakietu wyborczego;

8)zapewnienie wykonania kart do głosowania oraz dostarczenie kart do głosowania właściwym obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sposób ustalony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

9)pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania, w terminach uzgodnionych z komisarzem wyborczym

10)zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, tj. w szczególności:

  1. a) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych,
  2. b) tworzenie i aktualizowanie, w porozumieniu z komisarzem wyborczym, systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, przy uwzględnieniu liczby tych komisji w danej gminie,

c)organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, po wcześniejszym ustaleniu z komisarzem wyborczym ich zakresu, tematu i planu,

  1. d) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów dotyczących:

-przezroczystych urn wyborczych,

-transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych, albo, w przypadku gdy transmisja ta nie jest możliwa z przyczyn technicznych, rejestrowania czynności podejmowanych przez komisję za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie

-udostępniania tych materiałów na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej,

-dostosowania wyznaczonych przez wójta lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938 oraz z 2017 r. poz. 2468),

-wyposażenia lokalu wyborczego, w tym w szczególności zapewnienia godła państwowego oraz odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób niewidoczny dla innych osób;

11) przyjęcie od przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w depozyt dokumentów z głosowania, opakowań zbiorczych zawierających karty do głosowania oraz pieczęci komisji z obwodów utworzonych w kraju, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

12)przyjęcie od przewodniczącego terytorialnej komisji wyborczej w depozyt dokumentów    z wyborów oraz pieczęci tej komisji, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

13) należyte przechowanie depozytu, gwarantujące jego właściwe zabezpieczenie, w sposób określony odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej;

14) udostępnianie dokumentów z głosowania znajdujących się w depozycie;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych;

16) wykonywanie zadań wskazanych przez urzędnika wyborczego, który będzie koordynował wykonanie zadań przez pozostałych urzędników wyborczych w danej gminie, w przypadku jego wyznaczenia przez komisarza wyborczego.

  1. Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, o których mowa w art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych (art. 191f Kodeksu wyborczego).
  2. Urzędnicy wyborczy mają obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących organizacji wyborów oraz prawa wyborczego. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz częstotliwość szkoleń określi dla urzędników wyborczych określi właściwy miejscowo komisarz wyborczy. W przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mającej wpływ na organizację i przebieg wyborów Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi powszechny obowiązek szkoleń, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 191h Kodeksu wyborczego).

4) Czas pracy

Ustawodawca przewidział czas pracy uzależniony od ilości wykonywanych zadań na chwilę obecną nie można zatem go jednoznacznie określić, ze względu na to, iż będzie on zależał od  czynników takich jak : wielkość gminy w której urzędnik będzie pełnił funkcję, liczba urzędników wyborczych  w tejże gminie czy ilość i stopień skomplikowania zadań zleconych przez komisarza wyborczego.

5) Wynagrodzenie urzędnika wyborczego

Urzędnikowi wyborczemu za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego).

Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty ustalonej zgodnie z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.

Ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnikowi w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4473,55 zł za miesiąc pracy. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ustalanej proporcjonalnie kwoty,                         z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.

 

Załączniki:

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Wzór zgłoszenia
  • Wykaz jednostek i liczba urzędników KBW delegatura w Olsztynie
  • Wykaz jednostek i liczba urzędników KBW delegatura w Elblągu

Komentuj "Nadal trwa nabór na urzędników wyborczych"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: