Kolejne środki na inwestycje drogowe Warmii i Mazur przyznane

Od lewej: Poseł Wojciech Kossakowski, Paweł Czemiel – doradca Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Dzisiaj w Ełku, odbyła się konferencja prasowa Posła na Sejm RP Wojciecha Kossakowskiego i doradcy ministra infrastruktury Pawła Czemiela dot. inwestycji infrastrukturalnych, które będą realizowane w naszym województwie w ramach rezerwy subwencji ogólnej 2019 r.

Do dnia 8 lutego br. jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta na prawach powiatu, zarządy województw i zarządy powiatów miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2019 r. zadań na drogach samorządowych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach na prawach powiatu oraz wojewódzkich i powiatowych) z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki
rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

1. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;

2. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;

3. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Kwota
rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335
999 tys. zł.

Wszystkie wnioski złożone we wskazanym terminie zostały przeanalizowane i zweryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ustawowymi oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi we wrześniu 2018 r. przez stronę rządową i samorządową.

Uwzględniając
uzgodnione kryteria resort infrastruktury opracował zestawienie
zadań z propozycją dofinansowania. Materiał ten został uzgodniony
z Ministrem Finansów oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prace nad podziałem rezerwy
subwencji ogólnej kończy decyzja Ministra Finansów zwiększająca
subwencję ogólną dla danej jednostki samorządu terytorialnego o
kwotę wynikającą z powyższego podziału z przeznaczeniem na
realizację konkretnego zadania.

W
2019 r. dofinansowanie z rso uzyska 124 zadań na łączną kwotę
310 999 000 zł.

Dofinansowanie
z rso w wysokości 25 000 000 zł otrzyma również Miasto
Świnoujście na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, które
spełniły ustawowy warunek w zakresie natężenia ruchu.

Kryteria
obowiązujące przy ocenie i weryfikacji wniosków w 2019 r.:

w
zakresie art. 26 ust. 1 pkt 1 (inwestycje)

1.
Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub
przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały
jednolite numery inwentarzowe (JNI), posiadających decyzję o
pozwoleniu na budowę, w szczególności zadań realizowanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Projekty dotyczące
obiektów zabytkowych będą rozpatrywane indywidualnie.

2.
Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub
przebudowę dróg zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do
miejsc załadunku i wyładunku np. centrów logistycznych, terminali
przeładunkowych itp. Inwestycja obejmuje co najmniej wykonanie robót
pozwalających na osiągnięcie klasy właściwej dla danej kategorii
drogi, lecz nie niższej niż Z, oraz konstrukcji nawierzchni jezdni
zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi
napędowej pojazdu wynoszącego

115
kN. Wnioski w tej grupie zadań będą rozpatrywane jedynie w
przypadku, gdy pozostaną wolne

środki
po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach art. 26 ust. 1 pkt 1
kryterium 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 3 kryterium 1.

3.
Preferowanie zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub
przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co
najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw),
dla realizacji których zawarte zostało porozumienie o jednoczesnej
ich realizacji z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej oraz
zastosowaniu takich samych parametrów technicznych (klas)
wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. Wnioski w tej
grupie zadań będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy pozostaną
wolne środki po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach art. 26
ust. 1 pkt 1 kryterium 2

4. Preferowanie zadań drogowych dotyczących budowy lub przebudowy ciągów drogowych stanowiących obwodnice miast. Wnioski w tej grupie zadań będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy pozostaną wolne środki po rozpatrzeniu wniosków złożonych w ramach art. 26 ust. 1 pkt 1 kryterium 3.

5.
Poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50% wartości
zadania.

6.
Pełne wykorzystanie przyznanego w 2018 r. dofinansowania z rezerwy
oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanej
inwestycji, w kwocie nie niższej niż deklarowane środki własne do
całkowitego zakończenia zadania.

7.
Ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem
dofinansowania powinien być tylko jeden projekt inwestycyjny.

8.
Dostarczenie wraz z wnioskiem poświadczonych kopii:


decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej), o której mowa

w
kryterium 1,


decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej) lub zgłoszenia robót budowlanych, dotyczących
kryterium nr 2, 3 i 4.


porozumienia, o którym mowa w kryterium 3,


poświadczonych kopii uchwał budżetowych, przyjętych przez organy
stanowiące, potwierdzających posiadanie środków na sfinansowanie
udziału własnego realizowanego tytułu zadania inwestycyjnego
(w
planie wydatków wyszczególnia się w układzie dział i rozdział
klasyfikacji budżetowej, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego).

9.
Dostarczenie wraz z wnioskiem:


docelowego projektu stałej organizacji ruchu (w oparciu o § 2 ust.
1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729 oraz z 2016 r. poz. 314)),


czytelnej mapy poglądowej z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ
na ocenę merytoryczną wniosku,

– projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi. w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 3

1. Preferowanie projektów dotyczących remontów dróg lub obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, w szczególności zadań realizowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Projekty dotyczące obiektów zabytkowych będą rozpatrywane indywidualnie.

2.
Poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50% wartości
zadania.

3.
Pełne wykorzystanie przyznanego w 2018 r. dofinansowania z rezerwy
oraz deklarowanego udziału własnego w kosztach dofinansowanego
zadania, w kwocie nie niższej niż deklarowane środki własne do
całkowitego zakończenia zadania.

4. Ze względu na niewielką ilość środków rezerwy, przedmiotem dofinansowania powinien być tylko jeden projekt w zakresie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi.

5.
Dostarczenie wraz z wnioskiem:


poświadczonych kopii uchwał budżetowych, przyjętych przez organy
stanowiące, potwierdzających posiadanie środków na sfinansowanie
udziału własnego realizowanego tytułu zadania remontowego

(w
planie wydatków wyszczególnia się w układzie dział i rozdział
klasyfikacji budżetowej, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego),


docelowego projektu stałej organizacji ruchu (w oparciu o § 2 ust.
1a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729 oraz z 2016 r. poz. 314)),

– czytelnej mapy poglądowej z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku.

Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP

Wojciecha Kossakowskiego

Komentuj "Kolejne środki na inwestycje drogowe Warmii i Mazur przyznane"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: