Jest projekt zmieniający Kodeks wyborczy

Uchylenie przepisów o transmisji z lokali wyborczych, skrócenie procedury skarg na uchwały PKW dot. podziału na okręgi i poszerzenie kręgu uprawnionych do funkcji urzędnika wyborczego przewiduje nowelizacja prawa wyborczego.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach wniosła projekt ustawy zmieniający Kodeks wyborczy. Zgodnie z nim skrócona zostanie procedura sądowo-administracyjna w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących podziału na okręgi wyborcze.

Skargi rozpatrzy wyłącznie NSA

Nowelizacja zakłada, że sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów.

Zmieni to stan prawny wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. Procedura podziału na okręgi wyborcze zakładała, że na postanowienia PKW przysługiwała skarga do sądu administracyjnego, a na jego orzeczenie – prawo wniesienia skargi do NSA.

Projektowana zmiana ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym problemom w szybkim zakończeniu postępowań przed sądami w tych sprawach.

Bez transmisji w kodeksie

Z Kodeksu wyborczego usunięto przepisy dotyczące transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Zmiana wynika z wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

PKW stwierdziła w uchwale, że nie ma możliwości stosowania w wyborach przepisów Kodeksu wyborczego o transmisji z lokali w związku z opinią Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 11 kwietnia.

Urzędnicy wyborczy szerzej

Projekt rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą na urzędników wyborczych będą mogły być powołane także „osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub ich jednostkach”. Obecnie muszą to być pracownicy urzędów obsługujących organy administracji rządowej,  samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Proponuje się także aby szef Krajowego Biura Wyborczego w przypadku zagrożenia zapewnienia sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy.

Chodzi o złagodzenie zapisu, że urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka.

Zadanie gminy

Projekt wprowadza przepis jednoznacznie wskazujący, że zapewnienie przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych jest zadaniem zleconym gminy.

Proponuje się również przepis zakładający nieprzeprowadzania w czasie, w którym przeprowadzane są wybory „o charakterze ogólnokrajowym” wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin i wyborów do organów jednostek niższego rzędu, a także referendów lokalnych. Wyjątkiem od powyższej zasady będą wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy.

Dopuszczalne będzie przeprowadzenie tych wyborów łącznie z wyborami uzupełniającymi do Senatu, wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: przedterminowymi, uzupełniającymi, ponownymi i do nowej rady lub wyborami przedterminowymi wójta.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Komentuj "Jest projekt zmieniający Kodeks wyborczy"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: