Ile gmin przyjęło uchwały dotyczące obniżenia pensji włodarzy?

Sześć uchwał w woj. śląskim; szesnaście w lubelskim. Zapytaliśmy w urzędach wojewódzkich, ile uchwał w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójtów przedłożono wojewodzie.

Z początkiem lipca zaczynają obowiązywać nowe minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

„W województwie warmińsko-mazurskim uchwały obniżające wynagrodzenie podjęło sześć gmin; są to Rozogi, Lidzbark (Welski), Wieliczki, Milejewo, Iłowo-Osada” – wylicza Bożena Ulewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Tyle samo uchwał wpłynęło do wojewody śląskiego; żadna z nich nie została zakwestionowana przez organ nadzoru.

„Brak jest podstaw prawnych do zastosowania środków nadzorczych przez wojewodę śląskiego, w przypadku gdy rada gminy nie podejmie uchwały w przedmiotowej sprawie” – zaznacza Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.

Przypomina, że zakres i tryb sprawowanego przez wojewodę nadzoru wynika z treści art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

„Przepisy nie przewidują uprawnień wojewody do wydania zarządzeń zastępczych w przedmiotowym zakresie” – podkreśla Kucharzewska.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwały ustalające nowe wynagrodzenie wójta podjęło jak dotąd 10 gmin. „Wojewoda dotychczas nie zakwestionował żadnej z takich uchwał” – informuje Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. „Ocena prawna dokonywana będzie indywidulanie wobec poszczególnych gmin” – dodał, pytany o to, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał w terminie nie podejmą.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 14 uchwał określających nowe wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

„Kwestie realizacji (zastosowania) przez organy samorządu terytorialnego przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) w sytuacji niepodjęcia przez radę nowej uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałka województwa mogą być przedmiotem rozważań w zakresie regulacji wynikających z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez organy j.s.t. np. art. 11 ust. 1” – informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

W województwie lubelskim wojewodzie przedłożono 16 uchwał rad gminnych w sprawie wynagrodzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), uwzględniających stan prawny wprowadzony nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„Rozstrzyganie kwestii, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał nie podejmą, na obecnym etapie sprawy jest przedwczesne” – podkreśla Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Jak informują służby prasowe wojewody łódzkiego, do tamtejszego urzędu wojewódzkiego wpłynęło kilkanaście uchwał.

„Ustawodawca w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie przewidział wprost mechanizmów nadzorczo-kontrolnych, jakie można byłoby zastosować wobec organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego niepodejmujących uchwał w przedmiocie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów, prezydentów)” – wskazuje z kolei Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. „Z telefonicznych zapytań kierowanych do Wydziału Nadzoru można jedynie wysnuć wniosek, że część gmin jest w trakcie podejmowania uchwał w sprawie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów)” – dodaje.

Źródło: PAP Samorząd

Komentuj "Ile gmin przyjęło uchwały dotyczące obniżenia pensji włodarzy?"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: