#Dobra Zmiana – Rząd ochroni podwykonawców! Za PO drogowcy bankrutowali na potęgę

– Podjęte przez rząd i ministra infrastruktury i budownictwa działania poprawiły sytuację firm podwykonawczych w kontraktach drogowych. Firmy są teraz lepiej chronione przed ryzykami, a ryzyka w kontraktach są lepiej rozłożone – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit o społecznej akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”.

Eksperci z branży budownictwa drogowego, przedstawiciele firm i stowarzyszeń dyskutowali podczas konferencji „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”, która odbyła się 12 września 2017 r. w Warszawie. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków zrzeszających pracodawców i producentów budownictwa. To już czwarta z cyklu konferencji, które Muratorplus.pl organizuje w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Wcześniej w ramach akcji dyskutowano m.in. o wyrobach budowlanym i zamówieniach publicznych. Kolejne planowane spotkanie będzie dotyczyć przepisów podatkowych (np. preferencji w podatku VAT dla budownictwa mieszkaniowego i odwrotnego obciążenia w rozliczeniu podatku VAT).

Wiceminister Jerzy Szmit w czasie konferencji „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”

Ochrona budowlanych firm podwykonawczych na kontraktach drogowych.

Resort infrastruktury podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców, o czym wiceminister Jerzy Szmit informował na zwołanej 8 czerwca 2017 r. konferencji prasowej. Działania, które zostały podjęte przez GDDKiA to: stworzenie i opublikowanie na stronie internetowej kontraktu listy zatwierdzonych podwykonawców oraz jej regularne aktualizowanie, spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami, których celem jest wyjaśnianie wszelkich kwestii problemowych mogących pojawić się na kontraktach i regulowanie wszelkich zaległości płatniczych generalnych wykonawców na bieżąco, regularna sprawozdawczość do centrali.

Określono także obowiązki wskazane w umowach przygotowanych przez GDDKiA, zmierzające do zwiększenia przejrzystości procesu inwestycyjnego. Wykonawcy, którzy zamierzają zatrudnić podwykonawców, zobowiązani są do: podania zamawiającemu (GDDKiA) danych kontaktowych podwykonawców; przedłożenia zamawiającemu projektów umów z podwykonawcami. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o podwykonawstwo, wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym zamawiającego i przeprowadzenia inwentaryzacji robót i przedłożenia jej inżynierowi do zatwierdzenia; przedstawiania zamawiającemu oświadczeń o braku zaległości względem podwykonawców, usługodawców i dostawców lub przedstawiania dowodów zapłaty do każdego wniosku o PŚP.

Za nieprzedłożenie do zaakceptowania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wykonawcy grożą kary umowne w wysokości 25 tys. zł za każdy taki przypadek.

Wiceminister Jerzy Szmit w czasie konferencji „Zatory płatnicze zmorą budownictwa”

Umowy zawierane obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami, jako skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Przykładowe klauzule zakazane to takie, które:

  • zobowiązują podwykonawców lub dalszych podwykonawców do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają wykonawcę zgodnie z kontraktem;
  • na mocy których podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeka się roszczeń od wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;
  • rozszerzają katalog kar umownych, które mogą być nałożone na podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane zlecane przez GDDKiA, muszą zawierać w szczególności postanowienia dotyczące m.in: wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia oraz terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Nowe zasady organizowania przetargów sprzyjają eliminowaniu z nich tzw. „firm-teczek”. Obecnie osobiste wykonanie kluczowej części zamówienia obejmuje: roboty nawierzchniowe lub roboty nawierzchniowe i roboty ziemne. Natomiast nowe pozacenowe kryteria oceny ofert obejmują: termin realizacji; personel wykonawcy; właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni; równość podłużną nawierzchni; grunt rodzimy do wykorzystania/wbudowania na placu budowy.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Komentuj "#Dobra Zmiana – Rząd ochroni podwykonawców! Za PO drogowcy bankrutowali na potęgę"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: